قزوین، چهارراه نادری، خیابان عبیدزاکانی، موزه مردم شناسی حمام قجر      تلفن: ۰۲۸۳۳۲۳۳۱۵۵