علیرضا

خوبی حمام قجر اینه که مثل خیلی گرمابه های دیگه برای تبدیل به سفره خونه معماریش دگرگون نشده و هنوز اجزای یک حمام سنتی رو میشه اینجا به صورت کامل دید