عسگرزاده

زمان ساخت این حموم به دوره شاه عباس صفوی برمیگرده و در حال حاضر به عنوان موزه مردم شناسی که شامل سه بخش اقوام، آداب و رسوم و مشاغل هستش در حال فعالیته.