حمام قجر، وقتی به بند بند آجرهایش می نگری، شادی و غم، درد و رنج و تمام لحظه های مرمانی در آنها نهفته است که بار سنگین زندگی را به دوش کشیده اند.

چه خاطره ها که ساخته شده در اینجا.چه زندگی هایی که آغازشان از این حمام بوده و امروز هم خاطره ساز است برای کودکان و جوانان. و خاطره باز برای سالخوردگان و بزرگان که گاه جشن های حنا بندان در اینجا گرفته اند.