حضور کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حمام قجر و بازدید از بخشهای مختلف آن