۱۵ آذر ماه الی ۱۹ آذر،۵۰ درصد تخفیف به مناسبت هفته ی دانشجو،جهت بازدید دانشجویان از موزه ی مردم شناسی حمام قجر.